นโยบายคุกกี้

บริษัท เอ็กซ์โปเนนเชียล ฟิตเนส จำกัด (“บริษัทฯ”)

ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) เป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“การประมวลผล”) ในการบริหารจัดการคุกกี้ของบริษัทฯ

1. ความหมายของคุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อความขนาดเล็กที่อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งใช้ในการจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล บันทึกการใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ คุกกี้จะช่วยให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

2. ประเภทของคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้ และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคล ที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลไปใช้

3. ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้

ระยะเวลาการเก็บคุกกี้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

4. วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้

5. การตั้งค่าคุกกี้

แม้ว่าการใช้คุกกี้จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานของเว็บไซต์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็ตาม แต่หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์ดังกล่าว เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการของเว็บไซต์ได้ในบางส่ วนตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภทของคุกกี้

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสมภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายคุ้มครองส่วน บุคคล โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบต่อไป